Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 53 _Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže

27. 11. 2010

(1) Člen lesnej stráže je povinný

a) nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže,
b) bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
c) vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
e) oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
f) zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g) odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h) chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
i) predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch,
j) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
k) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
l) zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje,
m) zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

(2) Člen lesnej stráže je oprávnený

a) vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,
b) vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
c) kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz totožnosti,
d) vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,
e) zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
f) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru,
g) odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
h) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
i) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
j) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k) ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva, viď bližšie na str. 20
l) držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,
m) použiť zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,
n) použiť donucovacie prostriedky,
o) použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem,
p) vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch,
q) zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.

(3) Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes,
f) varovný výstrel.

(4) Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu :

a to § 76 z.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v nesk. znení nasledovne :

(1) Donucovacími prostriedkami sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes.
(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov člen stráže prírody je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen stráže prírody podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
(4) Člen stráže prírody je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok s cieľom
a) zabrániť úmyselnému poškodzovaniu záujmov chránených týmto zákonom,
b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
(5) Člen stráže prírody je oprávnený použiť putá
a) na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena stráže prírody alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,
b) na vzájomné pripútanie osôb za podmienok uvedených v písmene a).
(6) Člen stráže prírody je oprávnený použiť služobného psa s cieľom
a) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b) zabrániť úteku osoby, ak má byť takejto osobe obmedzená osobná sloboda.
(7) Člen stráže prírody používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.
(8) Pri zákroku proti osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov je člen stráže prírody oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen stráže prírody oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí závažná škoda na chránených častiach prírody a krajiny a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak. Člen stráže prírody nie je oprávnený použiť donucovacie prostriedky proti zjavne tehotnej žene.
(9) Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí krajský úrad životného prostredia.
(10) Služobným psom na účel odsekov 1 až 9 je pes pracovného plemena, ktorý je vo vlastníctve člena stráže prírody, má platný veterinárny preukaz a absolvoval skúšku z výkonu služobných a pracovných plemien psov.

 

pokrač. § 53 z.č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

 

(5) Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení.

§ 24

(4) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo, sú povinné na vyzvanie preukázať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, členovi lesnej stráže alebo príslušníkovi Policajného zboru pôvod prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva dokladmi [§ 66 písm. d)] a tieto doklady uchovávať najmenej desať rokov.

(5) Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva podľa odseku 3 len na lesných pozemkoch a lesných cestách v obvode svojej pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke vzťahy k nim.

(6) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ktorého pôvod nie je preukázaný; z rovnakého dôvodu je príslušník Policajného zboru oprávnený drevo zaistiť.

(7) Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného hospodárstva, člen lesnej stráže alebo príslušník Policajného zboru mohol vykonať kontrolu celého nákladu dreva bez toho, aby bolo potrebné s drevom manipulovať. Manipuláciou dreva sa rozumie vyloženie a naloženie dreva z dôvodu kontroly.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ochrancovia prirody

(Stefan, 19. 7. 2013 12:50)

Mal som tu cest stretnut ochrancov prirody (dvoch panov), ktory ma zastavili ked som prechadzal na bicykli jednym horskym hrebenom. Zastavili ma, vyziadali si preukaz totoznosti a oboznamili ma so zakonom, ktory som (nevedome) porusoval. Teda som siel na bicykli, kde je zakaz. Nakolko som o tom zakone pocul, priznal som sa, ze ano, som si vedomi atd a ze jedine co mozem, je slubit, ze uz na bicykli tade nepojdem...
Obyslo sa to napomenutim a slusne sme sa rozysli.
Cestou dalej v doline (ako to uz teraz vidime v kazdej doline), velka tazba, rozbyta ceta, hole svahy, hromady bukov,smrekov cakalo na nakladne auta, na odvoz. Milionove skody na prirode, devastacia hor aj horskych ciest, vazne pohlady ako po katastrofe. No a myslienka, ako obycajni cyklisti, ktori nerobia prakticky ziadne skody tou jazdou po chodnikoch, su buzerovani za NIC a oficialne nicenie zivotneho prostredia, je podla ZAKONA v poriadku....
Je to na zamyslenie...
No viem ze pani ochranari si robili svoju pracu a beriem ich z respektom, dakujem za vysvetlenie situacie a pochopenie. Je malo taych ludi ako oni, co maju charakter a vedia pochopit aj inych. Este raz dakujem.

Re: Ochrancovia prirody

(Anonym, 29. 3. 2016 15:34)

Je to ubohe, lesna straz ako aj polovnici su len obycajny legalny paraziti a pytliaci ktorych chrani zakon. Ludia vyuzivajuci prirodu na relax, bicykel, alebo vyhliadkova jazda na styrkolke takych hned pokutovat za nicenie prirody a staci prejst na ktorom kolvek mieste o par metrov dalej a je tam velka tazba dreva a spust bordelu po nej. Naviac znicene polne cesty od tazkych mechanizmou, rovnako hluk motorovych pil na celu oblast. Toto nevadi nikomu !!! Polovnici stavaju posedy hned za dedinou a lakaju zver na priamu musku bez namahy, uboheee. Ste len obycajny ludia a za par rokov aj vam polovnikom a lesnej strazi zakazu do lesa, ale az ked spravite spinavu pracu a to vyhnat z lesa beznych ludi. Potom si vyvoleny v nom budu robic hocico a smutne je ze to budu zahranicne korporacie na tazbu dreva. Tak vas prosim sa zobudte a nechajte ludi na pokoji. Les patri vsetkym !!! Mam styrkolku a som si vedomi ze lesu nijak neublizujem ani neplasim zver.

Re: Re: Ochrancovia prirody

(MV, 23. 5. 2016 9:32)

O les sa treba starať....Ako sa stará jazdec na motorke,štvorkolke o les a prírodu? Keď pracuje nejaký mechanizmus v lese pri ťažbe dreva-musí to tak byť. Jedna zásadná vec...ako sa staráš o prírodu, les? len využívať..užívať. A zamorené lesy odpadkami nevidíš??? Máš právo to áno, ale sú aj povinnosti...odpadky,ohorky,plastové fľaše...lesy sú toho plno, patrý to tam? Ak sa niekto stará o to tak je zlý...lebo ťa upozornil. Stráž prírody, Lesná stráž tu je nato...

Re: Re: Re: Ochrancovia prirody

(pepe, 13. 12. 2016 19:31)

...že to financujú aj z tvojich daní.

Re: Ochrancovia prirody

(tomik, 28. 6. 2018 21:42)

Je to hrôza ked porovnam ako vypadal les nejakych 10 rokov do zadu a teraz . Je to na zaplakanie . Na ich mieste by som usta neotvoril ...